World Houston Plaza

15710 John F. Kennedy Blvd, Houston, TX 77032