World Houston Plaza

15710 John F. Kennedy Blvd | Houston , TX 77032